SkullMash
skullmash3
skullmash4
SKULLMASHFB1

Skull Mash

Toy Terror custom painted Munny vinyl toy.

Name: Skull Mash
Platform: Kidrobot Munny
Size: 6″
Year: 2014
Show: ToyCon UK