Zombie DobuRat

Toy Terror custom painted DobuRat soft vinyl toy.

Name: Zombie DobuRat
Platform: DobuRat by Kagemaru Designs and Undead Toys
Year: 2017